Ars-Peintura ​

Vereniging Amateur Beeldende Kunstenaars

Algemene voorwaarden

Het verenigingsjaar loopt van september tot en met augustus. Er zijn 30 lesweken per jaar.

Een lid mag wekelijks alle bijeenkomsten bijwonen. Na aanmelding ontvangt men van de

penningmeester een nota met het contributiebedrag. Bij tussentijdse aanmelding betaalt men

naar rato van het aantal lesweken dat resteert. Opzegging dient te geschieden een maand voor

het einde van het verenigingsjaar, derhalve vóór 1 juli, anders is men contributie voor het

volgende verenigingsjaar verschuldigd. Leden dragen gezamenlijk de verantwoording voor

het netjes en in orde houden van de materialen.